Belasting Adviesgroep Rotterdam • Nieuws - Belastingplan 2011.

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Nieuws » Belastingplan 2012

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2012

De Staatssecretaris van Financiën heeft met een vierde nota van wijziging opnieuw enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel Belastingplan 2012. Hieronder staan de voornaamste wijzigingen.

• Het doorwerken van 62-plussers wil de Staatssecretaris extra stimuleren. Hij wil voorkomen dat vitaliteitssparen wordt gebruikt om vervroegd met pensioen te gaan.

Daartoe wordt naast het ineens als belastbaar voordeel uit vitaliteitssparen in de heffing betrekken van vitaliteitsspaartegoeden ook 20% ‘revisierente’ (een soort boeterente) berekend als men met ingang van het kalenderjaar waarin men de leeftijd van 62 bereikt, meer dan € 10.000 van een vitaliteitsspaarrekening heeft overgeboekt of uit een vitaliteitsspaarverzekering tot uitkering heeft laten gekomen of van het vitaliteitsspaarrecht van deelneming heeft vervreemd.

De 20% revisierente wordt berekend over het totale belastbare voordeel uit vitaliteitssparen (de opname plus het resterende tegoed) van het jaar waarin men meer dan € 10.000 heeft opgenomen.

• De winstvermindering in de vennootschapsbelasting ingevolge een Research & Development Aftrek –beschikking komt niet ten laste van de grondslag van de innovatiebox. Dit is voordelig omdat de in de innovatiebox belastbare voordelen slechts worden belast tegen een percentage van 5%.

• Voor navorderingsaanslagen erfbelasting die worden vastgesteld conform het verzoek van de belastingplichtige, eindigt de periode waarover belastingsrente wordt gerekend uiterlijk 12 weken na de ontvangst van het verzoek.  

• Niet alleen kan belastingrente worden vergoed als de inspecteur een onjuist standpunt heeft ingenomen over de hoogte van de verschuldigde belasting, maar ook als hij een onjuist standpunt heeft ingenomen over de omvang van de belastingteruggaaf.  

• Het nieuwe regime van de belastingrente gaat ook gelden voor belastingaanslagen vennootschapsbelasting die zien op een kort boekjaar 2012 en die na afloop van dat korte boekjaar maar nog in 2012 worden vastgesteld. Belastingaanslagen over deze boekjaren kunnen zowel in 2012 als in de jaren daarna met een rentecomponent worden vastgesteld. De staatssecretaris vindt het uit oogpunt van eenvoud wenselijk dat op al deze aanslagen hetzelfde renteregime -alleen dat van de belastingrente en niet dat van de heffingsrente en invorderingsrente- van toepassing is.  

• Op enkele van de in de Successiewet 1956 opgenomen bedragen wordt aan het begin van het kalenderjaar 2012 de inflatiecorrectie niet toegepast. Dat betekent dat voor 2012 de tariefschijfgrenzen niet worden verhoogd en ook de diverse vrijstellingsbedragen die gelden voor schenkingen, erfrechtelijke verkrijgingen en bedrijfsopvolgingen niet worden verhoogd.